Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quốc
tế Liên Việt (Sau đây gọi tắt là “Lienviettravel” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý
thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng, bao gồm các
khách hàng thường xuyên của Lienviettravel  (“Thành viên và Thành viên Vip”), thành viên
sử dụng website của Lienviettravel (“Thành viên sử dụng website”) và các cá nhân khác sử
dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và đối tác của Lienviettravel.
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng các biện pháp
thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng
website này được bảo mật ở mức cao nhất có thể, hạn chế tối đa khỏi sự truy cập trái phép.
Lienviettravel có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật thông tin nếu cần thiết, các phiên bản
cập nhật sẽ được đăng trên trang web của Chúng tôi kèm theo ngày ban hành để Khách hàng
có thể cập nhật phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật thông tin.
Điều 1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân
 Để cập nhật thông tin về các chính sách và điều lệ mới của chương trình;
 Để gửi đến khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới nhất;
 Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên;
 Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi thành viên;
 Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xác nhận vé của khách hàng;
 Để đảm bảo sự an toàn nhất trong quá trình giao dịch thanh toán trực tuyến;
 Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên nhằm không ngừng cải
thiện chất lượng dịch vụ;
 Để quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về các chuyến bay của thành viên để
cung cấp các chương trình, chính sách phù hợp.
Điều 2. Loại thông tin thu thập
 Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh
nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch;
 Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở
thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của hội viên;
 Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số
thẻ, ngày hết hạn;
 Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi hội viên sử dụng website như: thông tin IP,
cookies, đăng nhập website.
Điều 3. Phương pháp thu thập Thông tin cá nhân
Lienviettravel sẽ thu thập Thông tin cá nhân (tham khảo Điều 2 của Chính sách này) qua
website và tại văn phòng công ty của Chúng tôi.
Điều 4. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân
Lienviettravel sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống
nội bộ của Chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi
hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung
cấp.
Điều 5. Hủy các Thông tin cá nhân
       1. Thủ tục huỷ
Các thông tin thu thập sẽ bị hủy sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định
phù hợp với các chính sách nội bộ và quy định tại Điều 4-Thời gian lưu trữ Thông tin cá
nhân của Chính sách này.

2

       2.  Phương pháp hủy
Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên
dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các Thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử
sẽ bị hủy bằng các phương pháp điện tử phù hợp để bảo đảm chúng không thể phục hồi sau
khi hủy.
Điều 6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân
 Xem trước, chỉnh sửa, bổ sung hoặc sao chép Thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào
website của Lienviettravel;
 Yêu cầu dừng thu thập Thông tin cá nhân;
 Yêu cầu hủy Thông tin cá nhân đã thu thập;
Điều 7. Thông tin cá nhân của trẻ em
Lienviettravel thu thập và sử dụng các Thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi khi nhận
được sự cho phép của người đại diện hợp pháp hoặc người bảo hộ của trẻ. Người đại diện
hợp pháp / người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa Thông tin cá nhân của
trẻ để xác nhận hoặc hủy tại các văn phòng công ty của Chúng tôi.
Điều 8. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân
Để đảm bảo sự an toàn của Thông tin cá nhân khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc xâm phạm,
các nhân viên kỹ thuật của Lienviettravel sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và sử
dụng thiết bị phần cứng như sau:
1. Các thông tin cá nhân quan trọng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật
khẩu kèm truy cập hạn chế.
2. Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin:
 Lienviettravel đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá
nhân của khách hàng từ việc xâm nhập trái phép.
 Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
3. Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin cá nhân.
4. Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật Thông tin cá nhân.

Stop